کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 6:49 Old Persian Version (OPV)

لیکن هرکه شنید وعمل نیاورد مانند شخصی است که خانهای برروی زمین بیبنیاد بنا کرد که چون سیل بر آن صدمه زد، فور افتاد و خرابی آن خانه عظیم بود.»

خوانده شده فصل کامل لوقا 6

نمایش آیه لوقا 6:49 زمینه