کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 3:26 Old Persian Version (OPV)

ابن مات، بن متاتیا، بن شمعی، بن یوسف، بن یهودا،

خوانده شده فصل کامل لوقا 3

نمایش آیه لوقا 3:26 زمینه