کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 23:52 Old Persian Version (OPV)

نزدیک پیلاطس آمده جسد عیسی را طلب نمود.

خوانده شده فصل کامل لوقا 23

نمایش آیه لوقا 23:52 زمینه