کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 18:26 Old Persian Version (OPV)

اما شنوندگان گفتند: «پس که میتواندنجات یابد؟»

خوانده شده فصل کامل لوقا 18

نمایش آیه لوقا 18:26 زمینه