کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 12:34 Old Persian Version (OPV)

زیرا جایی که خزانه شما است، دل شما نیز در آنجا میباشد.

خوانده شده فصل کامل لوقا 12

نمایش آیه لوقا 12:34 زمینه