کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 1:6 Old Persian Version (OPV)

و هر دو در حضورخدا صالح و به جمیع احکام و فرایض خداوند، بیعیب سالک بودند.

خوانده شده فصل کامل لوقا 1

نمایش آیه لوقا 1:6 زمینه