کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون 1:4 Old Persian Version (OPV)

خدای خود را شکر میکنم و پیوسته تو رادر دعاهای خود یاد میآورم

خوانده شده فصل کامل فیلیمون 1

نمایش آیه فیلیمون 1:4 زمینه