کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون 1:24 Old Persian Version (OPV)

و ارسترخس و دیماس و لوقاهمکاران من تو را سلام میرسانند.

خوانده شده فصل کامل فیلیمون 1

نمایش آیه فیلیمون 1:24 زمینه