کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون 1:15 Old Persian Version (OPV)

زیرا که شاید بدین جهت ساعتی از توجدا شد تا او را تا به ابد دریابی.

خوانده شده فصل کامل فیلیمون 1

نمایش آیه فیلیمون 1:15 زمینه