کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فلیپیان 2:4 Old Persian Version (OPV)

و هریک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هرکدام کارهای دیگران را نیز.

خوانده شده فصل کامل فلیپیان 2

نمایش آیه فلیپیان 2:4 زمینه