کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فلیپیان 2:14 Old Persian Version (OPV)

و هرکاری را بدون همهمه و مجادله بکنید،

خوانده شده فصل کامل فلیپیان 2

نمایش آیه فلیپیان 2:14 زمینه