فصول

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غلاطیان 5 Old Persian Version (OPV)

1. پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزادکرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید.

2. اینک من پولس به شما میگویم که اگر مختون شوید، مسیح برای شما هیچ نفع ندارد.

3. بلی باز به هرکس که مختون شود شهادت میدهم که مدیون است که تمامی شریعت را بهجا آورد.

4. همه شما که از شریعت عادل میشوید، از مسیح باطل و از فیض ساقطگشتهاید.

5. زیرا که ما بواسطه روح از ایمان مترقب امید عدالت هستیم.

6. و در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی بلکه ایمانی که به محبت عمل میکند.

7. خوب میدویدید. پس کیست که شما را ازاطاعت راستی منحرف ساخته است؟

8. این ترغیب از او که شما را خوانده است نیست.

9. خمیرمایه اندک تمام خمیر را مخمر میسازد.

10. من در خداوند بر شما اعتماد دارم که هیچ رای دیگر نخواهید داشت، لیکن آنکه شما رامضطرب سازد هرکه باشد قصاص خود راخواهد یافت.

11. اماای برادران اگر من تا به حال به ختنه موعظه میکردم، چرا جفا میدیدم؟ زیراکه در این صورت لغزش صلیب برداشته میشد.

12. کاش آنانی که شما را مضطرب میسازند خویشتن را منقطع میساختند.

13. زیرا که شماای برادران به آزادی خوانده شدهاید؛ اما زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید، بلکه به محبت، یکدیگر را خدمت کنید.

14. زیرا که تمامی شریعت در یک کلمه کامل میشود یعنی در اینکه همسایه خود راچون خویشتن محبت نما.

15. اما اگر همدیگر رابگزید و بخورید، باحذر باشید که مبادا ازیکدیگر هلاک شوید.

16. اما میگویم به روح رفتار کنید پس شهوات جسم را بهجا نخواهید آورد.

17. زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم و این دو با یکدیگر منازعه میکنندبطوری که آنچه میخواهید نمی کنید.

18. اما اگراز روح هدایت شدید، زیر شریعت نیستید.

19. و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا وفسق و ناپاکی و فجور،

20. و بتپرستی وجادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم وتعصب و شقاق و بدعتها،

21. و حسد و قتل ومستی و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبرمی دهم چنانکه قبل از این دادم، که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی شوند.

22. لیکن ثمره روح، محبت و خوشی وسلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان وتواضع و پرهیزکاری است،

23. که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست.

24. و آنانی که از آن مسیح میباشند، جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساختهاند.

25. اگر به روح زیست کنیم، به روح هم رفتار بکنیم.

26. لافزن مشویم تا یکدیگر را به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم.