کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 8:10 Old Persian Version (OPV)

وخداوند میگوید این است آن عهدی که بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بردل ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خداخواهم بود و ایشان مرا قوم خواهند بود.

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 8

نمایش آیه عبرانیان 8:10 زمینه