کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 6:12 Old Persian Version (OPV)

و کاهل مشوید بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان و صبروارث وعدهها میباشند.

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 6

نمایش آیه عبرانیان 6:12 زمینه