کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 2:1 Old Persian Version (OPV)

لهذا لازم است که به دقت بلیغ تر آنچه راشنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن ربوده شویم.

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 2

نمایش آیه عبرانیان 2:1 زمینه