کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 10:16 Old Persian Version (OPV)

«این است آن عهدی که بعد از آن ایام باایشان خواهم بست، خداوند میگوید احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد و بر ذهن ایشان مرقوم خواهم داشت،

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 10

نمایش آیه عبرانیان 10:16 زمینه