کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 9:23 Old Persian Version (OPV)

و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها را ازقبل برای جلال مستعد نمود،

خوانده شده فصل کامل رومیان 9

نمایش آیه رومیان 9:23 زمینه