کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 7:23 Old Persian Version (OPV)

لکن شریعتی دیگر در اعضای خودمی بینم که با شریعت ذهن من منازعه میکند و مرااسیر میسازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است.

خوانده شده فصل کامل رومیان 7

نمایش آیه رومیان 7:23 زمینه