کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تیطس 3:7 Old Persian Version (OPV)

تا به فیض او عادل شمرده شده، وارث گردیم بحسب امید حیات جاودانی.

خوانده شده فصل کامل تیطس 3

نمایش آیه تیطس 3:7 زمینه