کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تیطس 1:5 Old Persian Version (OPV)

بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچه را که باقیمانده است اصلاح نمایی و چنانکه من به تو امر نمودم، کشیشان در هر شهر مقرر کنی.

خوانده شده فصل کامل تیطس 1

نمایش آیه تیطس 1:5 زمینه