کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تیطس 1:3 Old Persian Version (OPV)

اما در زمان معین، کلام خود را ظاهر کرد به موعظهای که برحسب حکم نجاتدهنده ما خدا به من سپرده شد،

خوانده شده فصل کامل تیطس 1

نمایش آیه تیطس 1:3 زمینه