کتاب عهد عتیق

عهد جدید

افسسیان 3:6 Old Persian Version (OPV)

که امتها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح بوساطت انجیل شریک هستند.

خوانده شده فصل کامل افسسیان 3

نمایش آیه افسسیان 3:6 زمینه