کتاب عهد عتیق

عهد جدید

افسسیان 1:19 Old Persian Version (OPV)

و چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به مامومنین برحسب عمل توانایی قوت او

خوانده شده فصل کامل افسسیان 1

نمایش آیه افسسیان 1:19 زمینه