کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعمال 18:24 Old Persian Version (OPV)

اما شخصی یهود اپلس نام از اهل اسکندریه که مردی فصیح و در کتاب توانا بود، به افسس رسید.

خوانده شده فصل کامل اعمال 18

نمایش آیه اعمال 18:24 زمینه