کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعمال 17:25 Old Persian Version (OPV)

و از دست مردم خدمت کرده نمی شود که گویامحتاج چیزی باشد، بلکه خود به همگان حیات ونفس و جمیع چیزها میبخشد.

خوانده شده فصل کامل اعمال 17

نمایش آیه اعمال 17:25 زمینه