کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پادشاهان 5:13 هزارۀ نو (NMV)

اما خادمانش نزدیک آمده، او را گفتند: «ای پدر ما، اگر آن نبی تو را به انجام کار بزرگی فرمان می‌داد، آیا چنان نمی‌کردی؟ اینک فقط فرموده است: ”تن بشوی و پاک شو!“»

خوانده شده فصل کامل ۲پادشاهان 5

نمایش آیه ۲پادشاهان 5:13 زمینه