کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پادشاهان 4:8 هزارۀ نو (NMV)

روزی اِلیشَع به شونَم رفت. در آنجا زنی سرشناس به اصرار او را به طعام فرا خواند. از آن پس هرگاه اِلیشَع از آن‌جا می‌گذشت، برای صرف طعام در آن خانه توقف می‌کرد.

خوانده شده فصل کامل ۲پادشاهان 4

نمایش آیه ۲پادشاهان 4:8 زمینه