کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پادشاهان 17:38 هزارۀ نو (NMV)

عهدی را که با شما بستم، از یاد مبرید و خدایانِ غیر را نپرستید،

خوانده شده فصل کامل ۲پادشاهان 17

نمایش آیه ۲پادشاهان 17:38 زمینه