کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پادشاهان 14:12 هزارۀ نو (NMV)

یهودا از اسرائیل شکست خورد، و هر کس به خانه خویش گریخت.

خوانده شده فصل کامل ۲پادشاهان 14

نمایش آیه ۲پادشاهان 14:12 زمینه