کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پادشاهان 13:6 هزارۀ نو (NMV)

اما آنان همچنان از گناهان خاندان یِرُبعام که اسرائیل را به گناه کشانده بود، پیروی کردند و از آن گناهان دست نکشیدند. و اَشیرَه نیز همچنان در سامِرِه بر پا ماند.

خوانده شده فصل کامل ۲پادشاهان 13

نمایش آیه ۲پادشاهان 13:6 زمینه