کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 7:4 هزارۀ نو (NMV)

اما همان شب، کلام خداوند بر ناتان نازل شده، گفت:

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 7

نمایش آیه ۲سموئیل 7:4 زمینه