کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 4:1 هزارۀ نو (NMV)

چون ایشبوشِت، پسر شائول شنید که اَبنیر در حِبرون مرده است، روحیۀ خود را باخت و اسرائیل نیز جملگی پریشان‌خاطر شدند.

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 4

نمایش آیه ۲سموئیل 4:1 زمینه