کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 24:23 هزارۀ نو (NMV)

پادشاها، اَرونَه این همه را به پادشاه می‌دهد»، و اَرونَه ادامه داد: «باشد که یهوه خدایت از تو قبول فرماید.»

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 24

نمایش آیه ۲سموئیل 24:23 زمینه