کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 17:27 هزارۀ نو (NMV)

چون داوود به مَحَنایِم آمد، شوبی، پسر ناحاش از رَبَۀ عَمّونیان، و ماکیر، پسر عَمّیئیل از لودِبار، و نیز بَرزِلّاییِ جِلعادی از روجِلیم،

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 17

نمایش آیه ۲سموئیل 17:27 زمینه