کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 16:20 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه اَبشالوم به اَخیتوفِل گفت: «مشورتی بده. بگو چه باید بکنیم؟»

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 16

نمایش آیه ۲سموئیل 16:20 زمینه