کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 11:15 هزارۀ نو (NMV)

در نامه چنین نوشت: «اوریا را در خطِ مقدمِ نبردی سخت بگذارید و سپس از او کناره جویید تا ضربت خورده، بمیرد.»

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 11

نمایش آیه ۲سموئیل 11:15 زمینه