کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 1:2 هزارۀ نو (NMV)

در روز سوّم، ناگاه مردی با جامۀ دریده و خاک بر سر ریخته، از اردوگاهِ شائول آمد. چون نزد داوود رسید، به روی درافتاده، تعظیم کرد.

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 1

نمایش آیه ۲سموئیل 1:2 زمینه