کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تواریخ 7:8 هزارۀ نو (NMV)

پس در آن هنگام سلیمان همراه با تمامی اسرائیل، که جماعت بسیار عظیمی از لِبوحَمات تا وادی مصر بودند، عید را به مدت هفت روز جشن گرفتند.

خوانده شده فصل کامل ۲تواریخ 7

نمایش آیه ۲تواریخ 7:8 زمینه