کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تواریخ 27:6 هزارۀ نو (NMV)

بدین ترتیب یوتام نیرومند شد، زیرا که راههای خود را به حضور یهوه خدایش راست ساخت.

خوانده شده فصل کامل ۲تواریخ 27

نمایش آیه ۲تواریخ 27:6 زمینه