کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تواریخ 24:7 هزارۀ نو (NMV)

زیرا پسران عَتَلیا، آن زن خبیث، خانۀ خدا را تاراج کرده و از تمامی اشیاء وقف‌شدۀ خانۀ خداوند نیز برای خدمت به بَعَلها استفاده کرده بودند.

خوانده شده فصل کامل ۲تواریخ 24

نمایش آیه ۲تواریخ 24:7 زمینه