کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پادشاهان 7:12 هزارۀ نو (NMV)

دیوار صحن بزرگ، دور تا دور، دارای سه ردیف سنگ تراشیده و یک ردیف تیر سروِ آزاد بود، مانند صحن درونی خانۀ خداوند و ایوان خانه.

خوانده شده فصل کامل ۱پادشاهان 7

نمایش آیه ۱پادشاهان 7:12 زمینه