کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پادشاهان 3:21 هزارۀ نو (NMV)

سحرگاهان، چون برخاستم تا پسرم را شیر دهم، اینک او را مرده یافتم! اما چون در روشنایی صبح به‌دقّت بر او نگریستم، دیدم پسری نیست که من زاده بودم.»

خوانده شده فصل کامل ۱پادشاهان 3

نمایش آیه ۱پادشاهان 3:21 زمینه