کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پادشاهان 19:17 هزارۀ نو (NMV)

آن که از شمشیر حَزائیل رهایی یابد، به دست یِیهو کشته خواهد شد، و آن که از شمشیر یِیهو رهایی یابد، به دست اِلیشَع از پای در خواهد آمد.

خوانده شده فصل کامل ۱پادشاهان 19

نمایش آیه ۱پادشاهان 19:17 زمینه