کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پادشاهان 18:15 هزارۀ نو (NMV)

ایلیا گفت: «به حیات یهوه خدای لشکرها که به حضورش ایستاده‌ام سوگند، که امروز به‌یقین خود را به اَخاب نشان خواهم داد.»

خوانده شده فصل کامل ۱پادشاهان 18

نمایش آیه ۱پادشاهان 18:15 زمینه