کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پادشاهان 16:1 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه کلام خداوند بر ضد بَعَشا بر یِیهو پسر حَنانی نازل شده، گفت:

خوانده شده فصل کامل ۱پادشاهان 16

نمایش آیه ۱پادشاهان 16:1 زمینه