کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پادشاهان 13:31 هزارۀ نو (NMV)

و پس از آن که او را دفن کرد، به پسرانش گفت: «چون بمیرم، مرا در قبری که مرد خدا در آن مدفون است، دفن کنید و استخوانهایم را کنار استخوانهای او بگذارید.

خوانده شده فصل کامل ۱پادشاهان 13

نمایش آیه ۱پادشاهان 13:31 زمینه