کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پادشاهان 11:32 هزارۀ نو (NMV)

اما به خاطر خدمتگزارم داوود و شهر اورشلیم که آن را از میان تمامی قبایل اسرائیل برگزیده‌ام، یک قبیله از آنِ او خواهد بود.

خوانده شده فصل کامل ۱پادشاهان 11

نمایش آیه ۱پادشاهان 11:32 زمینه