کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پادشاهان 10:15 هزارۀ نو (NMV)

سوای آنچه از تاجران سیّار و تجارتِ بازرگانان و تمامی پادشاهان عرب و فرمانداران مملکت نصیبش می‌شد.

خوانده شده فصل کامل ۱پادشاهان 10

نمایش آیه ۱پادشاهان 10:15 زمینه