کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پادشاهان 1:37 هزارۀ نو (NMV)

و همان‌گونه که خداوند با سرورم پادشاه بوده است، با سلیمان نیز باشد و تخت او را از تخت سرورم داوودِ پادشاه بزرگتر سازد!»

خوانده شده فصل کامل ۱پادشاهان 1

نمایش آیه ۱پادشاهان 1:37 زمینه