کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱سموئیل 9:23 هزارۀ نو (NMV)

و به آشپز گفت: «تکه گوشتی را که به تو داده، گفتم کنار بگذاری، بیاور.»

خوانده شده فصل کامل ۱سموئیل 9

نمایش آیه ۱سموئیل 9:23 زمینه